TOP 戻る

膝蹴りと肘打ちの同時技か?? https://www.youtube.com/watch?v=PnNpcZ641jI